Berries

Apstiprina Ķekavas māmiņu kluba projektu

28.08.2013 | evija mileiko
First_page_eeagrants

Sabiedrības integrācijas fonds ir apstiprinājis un atbalstīs mūsu biedrības projektu "Atbalsts un integrācijas veicināšana Ķekavas novada bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm". 

Projekta mērķis ir nodrošināt Reitterapijas pieejamību Ķekavas novada bērniem ar invaliditāti, psihoterapeita atbalsta grupas šo bērnu ģimenēm, kā arī inovatīvā veidā veicināt šo ģimeņu integrāciju sabiedrībā un kultūrā. Projekta mērķa grupa ir Ķekavas novada bērni ar invaliditāti un viņu vecāki.  Projekts tiek īstenots Ķekavas novadā un Garkalnes novadā. Projekta gaitā ir plānotas sekojošas aktivitātes:

- tiks sniegts 20 reitterapijas nodarbību kurss 30 bērniem ar invaliditāti;

- tiks izveidotas 4 atbalsta grupas vecākiem, kuras tiksies 8 reizes psihoterapeita vadībā;

- tiks organizēts integrācijas pasākums ar radošajām darbnīcām un bērnu dzejas, dejas un dziesmas koncertprogrammu;

- tiks organizēti integrācijas pasākumi „Grāmatu tārpiņš” no kuriem 9 nodarbības vadīs viesmākslinieki;

- tiks rīkota projekta noslēguma konference.

Projekta ietvaros tiks sasniegti šādi galvenie rezultāti:

-tiks novadītas 600 reitterapijas nodarbības ( 30 bērniem ar invaliditāti);

-tiks novadītas 32 atbalsta grupas vecākiem nodarbības psihoterapeita vadībā ( vismaz 30 vecākiem);

-tiks noorganizēts viens integrācijas pasākums ar koncertprogrammu un 4  radošajām darbnīcām (vismaz 30 bērni ar invaliditāti, kā arī vismaz 100 Ķekavas novada bērni);

-tiks novadītas 36 Grāmatu tārpiņa nodarbības, no kurām 9 ar viesmākslinieka piedalīšanos (vismaz 5 bērni ar invaliditāti katrā pasākumā);

-tiks noorganizēta projekta noslēguma konference un vecāku anketēšana (vismaz 30 dalībnieki)

-tiks veikti dažādi publicitātes pasākumi vietējā un reģionālajā līmenī (preses relīze, informācija vietējos medijos, publiska uzstāšanās, grāmatzīmes, konference, ceturkšņa paziņojumi par projekta aktuālo informāciju  latvieš un angļu valodā interneta vietnē).

Projekta sadarbības partneris ir Ķekavas novada Kultūras aģentūra. Projekta īstenošanai paredzētais finansējums ir 14 029, 85 LVL. Projektu finansiāli atbalsta Islande,Lihtenšteina un Norvēģija.

The project " Support and integration for children with disabilities and their families in Kekava district" is to ensure the availability of reittherapy for  children with disabilities in Kekava, psychotherapy support groups for families of these children, as well as an innovative way to promote the integration of these families in society and culture.

The target group is children with disabilities and their parents in Kekava district.

The project is implemented in Kekava district and Garkalne area.

The project is scheduled for the following activities:

- Will provide 20 reittherapy lessons course for 30 children with disabilities;

- Will create 4 support groups for parents which will meet 8 times at psychotherapist management;

- Will hold integration activity with workshops and children's poetry, music and dance concert;

- Will hold integration activities "Gramatu tarpins" of which 9 classes will be led by guest artists;

- Will arrange closing conference of the project.

The project will achieve the following key results:

-will be conducted 600 reittherapy classes (30 children with disabilities);

-will be conducted 32 sessions for parents support group at the leading of psychotherapist (at least for   30 parents);

-will be organized one integration activity with concert program and 4 creative workshops (at least 30 children with disabilities, as well as at least 100 Kekava county children);

-will be conducted 36 Gramatu tarpins  classes, of which 9 with the participation of guest artists (at least 5 children with disabilities);

-will be organized project’s final conference (at least 30 members);

-will be carried out variety of publicity (press release, information in the local media, public appearances, bookmarks, conference, quarterly announcements of the projects topical information on the website in Latvian and English).


Komentāri