Berries

Projekti

 APSTIPRINĀTIE PROJEKTI

 

SILTINĀS ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMU (19.11.2013)


Normalized_huge-list-thumb-5320-528b7d113346d-2014330696Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atklātā konkursa vērtēšanas komisija, izvērtējot Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūras (turpmāk – ĶNKA) iesniegto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūras „Ķekavas kultūras namā” Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas novads”, piešķīrusi līdzfinansējumu 58 procentu apmērā no kopējām attiecināmām izmaksām Ķekavas kultūras nama siltināšanai.

Kā informē ĶNKA finanšu piesaistes projektu vadītājs Reinis Zobens, plānotie siltināšanas darbi ir jāveic līdz 2014.gada jūlijam. Tie ietver fasādes un jumta siltināšanu, kā arī pirmā stāva vitrīnu nomaiņu kultūras nama ēkā. No estētiskā viedokļa Ķekavas kultūras nams atdzims jaunā, mūsdienīgā izskatā, taču nav mazsvarīgs arī fakts, ka tiks ievērojami samazināta kaitīgo oglekļa savienojumu nokļūšana atmosfērā.

Projekta iesniegumā norādītās kopējās izmaksas ir 99637.35 lati, no kuriem vairāk nekā pusi 57789.66 latu apmērā finansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI).

 

 

Programma Eiropa Pilsoņiem (2007-2013)
Nosaukums Eiropas pilsoniskās apziņas attīstība: NVO darbības stiprināšana (Building Active European citizenship: strengthening participation in NGO's work
Mērķi Projekta mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu starp nevalstiskajām organizācijām no projekta partnervalstīm NVO darba popularizēšanā un jaunu cilvēku iesaistīšanā NVO darbībā; rast jaunus veidus, kā uzlabot iedzīvotāju līdzdalību; kā arī veicināt ilgtspējīgu sadarbību starp projekta partneriem. 
Projekta ieviešana Projekta īstenošana notiks starptautiskā festivāla VIA Ķekava ietvaros no 7. līdz 11.septembrim. 
Piesaistītais finansējums 23 000 EUR 
Papildinformācija preses relīze

 

Programma Nordplus neformālās pieaugušo izglītības programma
Nosaukums Pieredzes apmaiņa ilgtspējīgu mājokļu būvniecībā (Experiences of Sustainble Building)
Mērķi Projekta mērķis ir veikt pieaugušo izglītošanu ilgtspējīgas mājokļu būvniecības jomā.
Projekta ieviešana ĶNKA piedalās kā sadarbības partneris. Plānots, ka projekta īstenošanas 25 mēnešos Ķekavas novadā, Doles Tautas namā notiks divi projekta partneru un speciālistu semināri. Tie apmeklētājiem un interesentiem būs bez maksas. Tāpat arī diviem pārstāvjiem no Ķekavas novada būs iespēja piedalīties semināros Igaunijā un Zviedrijā.
Piesaistītais finansējums 2580 EUR 
Papildinformācija preses relīze

 

Programma Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Valsts pārvalde
Nosaukums Kultūras un izklaides sabiedrisko pakalpojumu sniegšana reģionālajā/vietējā līmenī: Ziemeļvalstu pieredze
Mērķi Projekta mērķis ir pārņemt Skandināvijas valstu pieredzi un darba metodes, lai papildinātu kultūras piedāvājuma klāstu Ķekavas novadā, kā arī nostiprināt aģentūras sadarbību ar partneriem kultūras pārvaldes iestādēs Zviedrijas un Dānijas pašvaldībās.
Projekta ieviešana Projekta īstenošana notiks no 1.septembra līdz 31.oktobrim, kad paredzēti divi braucieni uz Zviedriju un Dāniju. No 28. līdz 30.septembrim ķekavnieki viesosies Zviedrijas (Huddinges, Salmas un Haninges) pašvaldībās, savukārt, no 10. līdz 14.oktobrim pieredzes apmaiņa notiks Dānijā, Kopenhāgenas un Ringstedas pašvaldībās. Plānots, ka abu pieredzes braucienu laikā ar projekta partneriem tiks pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas, piesaistot ES struktūrfondu līdzfinansējumu.
Piesaistītais finansējums 5000 EUR 
Papildinformācija preses relīze

 

Programma EK programma Jaunatne darbībā
Nosaukums Jauniešu apmaiņas projekts Atpakaļ pie saknēm (Back To Roots)
Mērķi Projekta mērķi ir veidot jauniešos izpratni par tradicionālo kultūras mantojumu, mudināt viņus piedalīties aktivitātēs, kas saistītas ar materiālās un nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanu, iepazīstināt viņus ar tradicionālajiem mūzikas instrumentiem un veicinātu jauniešos pozitīvu attieksmi pret mākslu un kultūru kopumā.
Projekta ieviešana Projekta ietvaros Ķekavas novadā laikā no 5-11.septembrim 13 jaunieši no Turcijas kopā ar 13 jauniešiem no Baložiem kopīgi iepazīs abu valstu tradicionālās kultūras mantojuma vērtības - tautas dejas, mūziku, kā arī piedalīsies festivāla VIA Ķekava ietvaros notiekošajās aktivitātēs u.c.
Piesaistītais finansējums 13 746 EUR 
Papildinformācija  

 

Programma EK programma Jaunatne darbībā
Nosaukums Trīspusējs jauniešu apmaiņas projekts Eiropas izstumtie (European Outsider)
Mērķi Projekta galvenie mērķi ir izskaust diskrimināciju jauniešu sabiedrībā; veicināt Eiropas jauniešu sadarbību un sapratni; veidot Eiropas pilsoņu – jauniešu sabiedrību bez diskriminācijas.
Projekta ieviešana Jaunieši caur vienkāršām, interesantām un viņiem jaunām metodēm iepazīs nediskrimināciju un veidos tās „terminu” visu trīs valstu izpratnē, kas ļaus jauniešiem iepazīt dažādus skatījumus un dažādību kā tādu.
Piesaistītais finansējums 13 964 EUR 
Papildinformācija preses relīze

 

Programma EK programma Jaunatne darbībā
Nosaukums Jauniešu iniciatīvas projekts Jauniešu veidota kultūra (Culture Made by Youth)
Mērķi Projekta galvenie mērķi ir veicināt Ķekavas novada jauniešu pilsonisko līdzdalību kultūras jomā un paaugstināt kvalitāti jauniešu kultūras pasākumiem Ķekavas novadā.
Projekta ieviešana Projekta ietvaros desmit neformālās grupas „Par kultūru” jauniešiem būs iespēja organizēt un piedalīties jauniešu forumos, diskusijās ar citiem jauniešiem, ekspedīcijās, kā arī festivāla VIA Ķekava norisē.
Piesaistītais finansējums 6 450 EUR
Papildinformācija preses relīze

 

Programma Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programma
Nosaukums Baložu bibliotēkas aprīkojuma iegāde un sabiedriskā atbalsta centra izveide Doles tautas namā
Apraksts Projekta ietvaros tiks iegādāta mobilā āra skatuve, biroja un datortehnika. Projekta rezultātā tiks ievērojami uzlabota uzlabota amatieru kolektīvu, interešu klubu, nevalstisko organizāciju u.c. sabiedrisko iniciatīvu kapacitāte. Izveidotais sabiedriskā atbalsta centrs piedāvās materiāli tehnisko bāzi kultūras pasākumu, koncertu, ielu un ciematu svētku, izstāžu, konkursu u.c. masu pasākumu organizēšanai, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju kolektīvo sabiedrisko atktivitāšu norises biežumu un kvalitāti.
Piezīmes Projekts ir guvis pozitīvu vērtējumu pirmajā vērtēšanas kārtā un ir nosūtīts uz Lauku atbalsta dienestu administratīvajai vērtēšanai.