Berries

Par Baložu pilsētas bibliotēku

Baložu pilsētas bibliotēkas vēsture

Baložu bibliotēkas izveide ir cieši saistīta ar ciemata attīstību. 1950-tajos gados jau bija labi attīstījusies kūdras ieguves rūpnīca „Baloži”, bija daudz strādnieku un brīvajā laikā cilvēkiem radās nepieciešamība pēc grāmatām. Vispirms izveidoja sabiedrisko bibliotēku – katrs atnesa savas mājas grāmatas un tā no visu kopējā ieguldījuma radās pirmā bibliotēka Baložos. Pirmais darbinieks tajā bija Vallija Rūznieka.

1958.gadā 23.maijā Rīgas rajona Baložu strādnieku ciemata Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja pieņēma lēmumu dibināt bibliotēku ar 2 algotiem darbiniekiem. Bibliotēka darbu uzsāka 1959.g. vienā istabā bijušajā Padomju ielā 5 (tagad Medema iela 5) .

1961.gadā bibliotēka pārcēlās uz jaunajām bibliotēkas telpām jaunuzceltajā kultūras namā. Pirmā vadītāja bija Vaira Lorberga, kura iekārtoja bibliotēku un strādāja līdz 1976.g. rudenim. Viņa  bija sabiedriski ļoti aktīva: organizēja dažādus pasākumus, tematiskus vakarus, ekskursijas, vadīja lietišķās mākslas pulciņu, deju kolektīvu, mācīja galda klāšanas kultūru un ilgus gadus bija deputāte. Pēc viņas bibliotēkas vadītājas darbu pārņēma Dainuvīte Markelova, kas līdz šim strādā šajā amatā un ir daudz pieredzējusi. Viņas vadīšanas laiku var dalīt divos posmos – padomju laikos un pēcatmodas laikā, kas abi ir krasi atšķirīgi. No 2000.gada bibliotēkai sākās uzplaukuma laiks kā materiālajā ziņā, tā arī sabiedriski aktīvajā. Baložu pilsētas Dome atbalstīja bibliotēkas attīstību, izprotot tās nozīmību un vajadzības. Līdz ar to bibliotēkai ir bijis iespējams mainīties līdzi laikam, modernizēties. 

2009.gadā, Baložu pilsētai iekļaujoties Ķekavas novadā, BPB kļuva par Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūras struktūrvienību. 2009.g.10.nov. ar Ķekavas novada domes lēmumu Baložu pilsētas bibliotēka tika noteikta par Ķekavas novada galveno bibliotēku bibliotekārajā darbā. 2011.g.12.maijā Baložu pilsētas bibliotēka tika noteikta par metodisko centru Ķekavas novada vispārizglītojošo skolu bibliotēkām bibliotekārajā darbā un vienotas bibliotēku informācijas sistēmas jautājumos.

Baložu pilsētas bērnu bibliotēkas vēsture

1972.g. 1.X Baložu ciemata bibliotēkas bērnu nodaļa tika izveidota par patstāvīgu Baložu ciemata bērnu bibliotēku ar 2 darbiniekiem. Tā atradās vienā telpā blakus „lielajai” bibliotēkai. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Biruta Rudzīte, kas nostrādāja līdz 1978.g.XI. Vienu gadu (1973.X-1974.X) par bērnu bibliotēkas vadītāju strādāja Ilze Ozola (Karsa). No 1978.g. – 2003.g. par bērnu bibliotēkas vadītāju strādāja Anna Lemeševska.

Bērnu bibliotēkas darbinieki: Zinaīda Kursiša, Irēna Ivbule, Svetlana Fridentāle, Irina Širjajeva (Jākobsone), Anita Poriņa (Lāce), Jadviga Brokāne.

1997.g.6.X bērnu bibliotēka kopā ar dzejnieku Jāni Baltvilku svinēja 25 gadu jubileju.

2003.gadā notika bibliotēku reorganizācija – 1.X bērnu bibliotēku pievienoja Baložu pilsētas bibliotēkai kā bērnu apkalpošanas nodaļu.

Bibliotēkas rekonstrukcija

Kad robežas tika atvērtas, bija iespēja doties pieredzes braucienos uz citu valstu bibliotēkām. Pa šiem gadiem ir būts daudzās Latvijas, kā arī Igaunijas, Dānijas, Zviedrijas, Francijas, Šveices, Ungārijas, Slovākijas, Horvātijas u.c. bibliotēkās. Tā no salīdzināšanas un vēlmes modernizēties, radās doma par Baložu bibliotēkas rekonstrukcijas nepieciešamību. Baložu domes priekšsēdētājs A.Adats to atbalstīja un 2001.gadā arhitekts Laimonis Šmits izstrādāja bibliotēkas rekonstrukcijas projektu, ko realizēja 3 kārtās.

2002.g. pirmās kārtas remontdarbu laikā veica sanitārā mezgla pārbūvi, izveidoja tualeti apmeklētājiem, darba telpas, arhīvu un uzstādīja mobilos plauktus . 2003.g. otrajā kārtā, nojaucot starpsienas un apgūstot gaiteņus, izveidoja plašu integrēto bibliotēkas telpu, ierīkoja interneta lasītavu un vadītājas kabinetu. Trešajā kārtā 2004.g. aprīkoja visas telpas ar jaunām mēbelēm un plauktiem, ar dizianeres Līgas Bojāres  palīdzību uzlaboja vizuālo noformējumu. Īpaši tika padomāts par bērniem, izveidojot interesantu bērnu nodaļu ar telti, bērnu paklāju, dekoriem, spēlēm, rotaļlietām  u.c. bērniem saistošām lietām.

2003. gada 30. septembrī jauno telpu svinīgajā atklāšanā Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietnieces Annas Mauliņas apsveikuma vārdos izskanēja lepnums par Baložu bibliotēkā paveikto: „Kamēr valsts vilcinās ar Gaismas pils celšanu, Baložos tapusi skaista mazā Gaismas pils, kurai jākalpo par piemēru citām pašvaldībām.” Par vizuālajām pārmaiņām ir priecīgi gan bibliotekāri, gan visi apmeklētāji, kam tagad ir patīkami ienākt biežāk un uzkavēties ilgāk. Apmainīties ar pieredzi brauc ciemiņi un kolēģi no citām bibliotēkām.

Automatizācija

Baložu bibliotēkas straujo attīstību ir veicinājusi arī BIS ALISE iegāde 2000.g. XII. Sākumā tika veidots tikai savas bibliotēkas elektroniskais katalogs, taču drīz vien, sakarā ar to, ka Rīgas rajonam nebija savas rajona galvenās bibliotēkas, Baložu pilsētas bibliotēkai uzticēja veidot visu Rīgas rajona publisko bibliotēku (44) elektronisko kopkatalogu. Tas tika veidots vairākus gadus (2002.-2007.g.). No 2007.g. Rīgas rajona publisko bibliotēku e-kopkatalogu veido Salaspils novada bibliotēka.

No 2002.g. XII bibliotēkai ir pastāvīgs interneta pieslēgums, kas paver plašas informācijas iespējas. 2003.g. IV tika iegādāts WebPac modulis, kas nodrošināja e-kopkataloga redzamību internetā.

2005.gadā tika uzsākta krājuma rekataloģizācija, kas pabeigta 2009.g.sākumā. Līdz ar to viss bibliotēkas krājums ir pieejams e-katalogā. 2008.g. VII, pārejot uz BIS ALISE 4. versiju, pāris mēnešu laikā tika izveidota lasītāju datubāze. 2008.g. XI bibliotēkā uzsākta automatizēta lietotāju apkalpošana. Tagad bibliotēkas lasītājiem iespējams iegūt lietotāja vārdu un paroli, lai caur internetu, e-katalogā varētu veikt grāmatu pasūtīšanu, termiņa pagarināšanu, redzēt savus datus par izsniegtajām un pasūtītajām grāmatām.

2011.gadā uzsākta žurnālu elektroniska izsniegšana, pasūtīšana.

Pasākumi

Lai cilvēki varētu sanākt kopā un jauki atpūsties, reizi mēnesī aktīvajā sezonā bibliotēka rīko jauno grāmatu dienas un dažādus pasākumus. Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar grāmatu apgāda „Likteņstāsti” vadītāju Anitu Mellupi, ar kuru kopā Baložos ir viesojušies dzejnieki Knuts Skujenieks, Alfrēds Krūklis, Anda Līce, humorists Valdis Artavs, rakstnieki Zigmunds Skujiņš, aktieri Kārlis Sebris, Kārlis Pamše, Velta Skurstene, Ģ.Jakovļevs u.c. Kristīgas pārrunas vadījuši mācītāji Juris Rubenis, Indulis Paičs, diakons Gunārs Konstantinovs, izdevniecība „Svētdienas rīts” u.c. Ar eksotiskiem ārzemju ceļojumu iespaidiem ir dalījušies vietējie baložnieki Ludmila Vinogradova, Astrīda Baibusa, Diāna Baibusa-Zandberga un Jānis Zandbergs, Jons Naudžūns u.c.

Pasākumi bērniem

Bibliotēka regulāri rīko pasākumus bērnu žūrijai, dzejas rītus  kopā ar bērnudārza bērniem, tikšanos ar bērnu literātiem . Tradicionālas ir bibliotekārās stundas pirmsskolas  un sākumskolas vecuma bērniem, kad bērni tiek iepazīstināti ar bibliotēku, tās izvietojumu, grāmtām. Sakarā ar rakstnieku jubilejām, tika rīkoti teatrāli iestudējumi: „Neglītais pīlēns”, „Pepija”. Baložu vidusskolas skolēniem tiek rīkotas nodarbības konkursa "Drošība internetā" un E-prasmju nedēļas ietvaros. Sadarbībā ar keramikas pulciņu  un Mazo mākslas studiju  bibliotēkā tiek rīkotas audzēkņu darbu izstādes.

Nozīmīgākie notikumi

 • Baložu bibliotēkas 40 gadu pastāvēšanas jubileja– 1999.g. To, ka bibliotēka ir daudzu iecienīta un iemīļota, apliecināja kuplo lasītāju un sveicēju pulks.
 • Rīgas rajona bibliotēku VVBIS pilotprojekta noslēgums, kas notika 2003.g.18.jūn. Baložu kultūras namā un pulcēja augsta ranga bibliotēkas nozares speciālistus un plašu rajona bibliotekāru skaitu.
 • Bibliotēkas jauno telpu svinīgā atklāšana pēc remonta - 2003.g. 30.sept.. Ar savu klātbūtni šajos svētkos mūs pagodināja Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece Anna Mauliņa.
 • 2004.g. 13.sept. Baložu pilsētas bibliotēka tika reģistrēta Bibliotēku reģistrā.
 • Rīgas rajona 4.Grāmatu svētki - 2005.g. 7.okt., kas pulcēja ievērojamus politiķus, rakstniekus un lielu rajona bibliotekāru, lasītāju un skolnieku skaitu.
 • Bibliotēkas 50.gadu jubileja - 2008.g. 24.okt.
 • 2009.g.10.jūn. Baložu pilsētas bibliotēka tika sekmīgi akreditēta.
 • 2009.g.10.nov. Baložu pilsētas bibliotēka ir noteikta par Ķekavas novada galveno bibliotēku bibliotekārajā darbā - Ķekavas novada domes lēmums 4.§ 4.2.
 • 2010.g. 19.maijā Baložu pilsētas bibliotēka organizēja Pierīgas bibliotēku novadpētniecības semināru Baložos.
 • 2011.g.12.maijā Baložu pilsētas bibliotēka ir noteikta par metodisko centru Ķekavas novada vispārizglītojošo skolu bibliotēkām bibliotekārajā darbā un vienotas bibliotēku informācijas sistēmas jautājumos - Ķekavas novada Domes lēmums 6.§ 1.
 • Bibliotēkas 55 gadu jubileja - 2013.g. 22.nov.

Apbalvojumi un atzinības raksti

 • 1981.g. 21.okt. Rīgas rajona kultūras nodaļa apbalvo Baložu ciemata bibliotēku ar Goda rakstu par veiksmīgi organizētu darbu lasītāju apkalpošanā.
 • 2000.g. 17.nov. Baložu pilsētas domes priekšsēdētājs A.Adats pasniedza Atzinības rakstu Baložu pilsētas bibliotēkas kolektīvam par ieguldīto darbu iedzīvotāju izglītošanā un augstiem panākumiem mākslinieciskās pašdarbības veicināšanā.
 • 2000.g. dec., pamatojoties uz Baložu iedzīvotāju aptauju, Baložu pilsētas dome nominēja Baložu bibliotēkas vadītāju D.Markelovu kā Gada cilvēks 2000.
 • 2001.g. 16.nov. Baložu pilsētas domes priekšsēdētājs A.Adats pasniedza Pateicības rakstu Baložu pilsētas bibliotēku kolektīvam par pilsētas vēstures apzināšanu.
 • 2003.g.1.janv., pamatojoties uz Baložu iedzīvotāju aptauju, Baložu pilsētas domes priekšsēdētājs A.Adats pasniedza sertifikātu Baložu bibliotēkas vadītājai D.Markelovai - 2002.gada populārākā sieviete – 3.vieta.
 • 2005.g. 5.okt. Rīgas rajona padomes priekšsēdētājs T.Puķītis pasniedza Atzinības rakstu Baložu pilsētas bibliotēkas vadītājai D.Markelovai par aktīvu līdzdalību Rīgas rajona bibliotekārā darba attīstībā.
 • 2008.g. 24.okt. Baložu pilsētas dome pasniedza pateicības rakstu bibliotēkas 50 gadu jubilejā par ieguldīto darbu pilsētas attīstībā.
 • 2008.g. 24.okt. Rīgas rajona padomes Izglītības un kultūras pārvalde pasniedza Atzinību Baložu pilsētas bibliotēkas kolektīvam 50 gadu darba jubilejā par nozīmīgu ieguldījumu bibliotēkas darba attīstībā.
 • 2008.g. 10.dec. Rīgas rajona padome un Salaspils novada bibliotēka pasniedza Goda rakstu „Gada bibliotēka 2008” Baložu pilsētas bibliotēkai par ieguldījumu bibliotekāro procesu sakārtošanā un sekmīgu komandas darbu.
 • 2010.g. 30.apr. Net-Safe Latvia projekta vadītāja M.Katkovska un Microsoft Latvia vadītāja D.Trumpe pasniedza Pateicības rakstu Baložu pilsētas bibliotēkai par ieguldīto darbu un enerģiju sabiedrības informēšanā par drošību internetā, piedaloties Latvijas Interneta asociācijas organizētajā konkursā "Radošais pasākums par interneta drošību manā bibliotēkā".
 • 2010.g. 15.dec. Salaspils novada bibliotēkas direktore D.Orbidāne pasniedza Goda rakstu "Gada bibliotekārs 2010" Baložu pilsētas bibliotēkas vadītājai Dainuvītei Markelovai par mērķtiecīgu darbu vienotas bibliotēku sistēmas izveidē un attīstībā Ķekavas novadā.
 • 2010.g. 28.dec. Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras direktors E.Štāls pasniedza balvu "Gada lepnums 2010" Baložu pilsētas bibliotēkas vadītājai Dainuvītei Markelovai.
 • 2011.g. aprīlī Net-Safe Latvia projekta vadītāja M.Katkovska un Latvijas Interneta asociācijas izpilddirektors V.Šeļmanovs-Plešs pasniedza Pateicības rakstu Baložu pilsētas bibliotēkai par ieguldīto darbu, veicinot moderno tehnoloģiju izmantošanu savā novadā un palīdzot informēt sabiedrību par drošību internetā!
 • 2011.g. 13.sept. Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūras direktors A.Ancāns pasniedza Pateicības rakstu Baložu pilsētas bibliotēkai par ieguldījumu Starptautiskā festivāla Via ĶEKAVA 2011 īstenošanā.
 • 2011.g. 16.nov. v/a "Kultūras informācijas sistēmas" direktora vietniece S.Ozoliņa un Lattelecom Valdes priekšsēdētājs J.Gulbis pasniedza Atzinības rakstu Baložu pilsētas bibliotēkai par dalību publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" un Lattelecom projekta "Pieslēdzies, Latvija!" kopīgi rīkotajā akcijā "Bibliotēka dodas pie lietotāja".
 • 2011.g. 22.dec. Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūras direktors A.Ancāns pasniedza Zanei Cīrulei Pateicības rakstu par rezultatīvu darbu lasīšanas veicināšanā bērnu un jauniešu vidū.
 • 2012.g. 25.aprīlī Net-Safe Latvija Drošāka interneta centra vadītāja M.Katkovska un Latvijas Interneta asociācijas izpilddirektors V.Šeļmanovs-Plešs pasniedza Pateicības rakstu Baložu pilsētas bibliotēkai par ieguldīto enerģiju, radošo garu un milzīgo entuziasmu, piedaloties konkursā Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā 2012.
 • 2012.g. 3.maijā Ķekavas novada Domes priekšsēdētājs R.Jurķis pasniedza Baložu pilsētas bibliotēkas vadītājai Dainuvītei Markelovai Pateicības rakstu par 40 gadu godprātīgu darbu Baložu pilsētas bibliotēkā un ieguldījumu Ķekavas novada attīstībā.
 • 2013.g. 22.nov., atzīmējot Baložu bibliotēkas 55 gadu darbības jubileju, Ķekavas novada domes priekšsēdētājs V.Variks pasniedza pateicības rakstus bibliotēkas darbiniekiem. D.Markelovai - par ilggadīgu un profesionālu darbu, vadot Baložu pilsētas bibliotēku. A.Lemeševskai - par ilggadīgu darbu Baložu pilsētas kultūrvēstures mantojuma liecību vākšanā un saglabāšanā. I.Eglītei - par ieguldīto darbu veidojot Ķekavas novada elektronisko katalogu. L.S. Siliņai un J.Brokānei - par nesavtīgu ieguldījumu darbā ar bērniem. I.Silvānei - par sekmīgu darbu ar novada vispārizglītojošo skolu bibliotēkām. 
 • 2013.g.22.nov. Ķekavas novada pašvaldības PII Avotiņš vadītāja B.Jurisone pasniedza pateicības rakstu Baložu pilsētas bibliotēkas kolektīvam par veiksmīgu sadarbību.