Berries
« Atpakaļ

Ķekavas Mākslas skola

Esmu biedrs

Radošie pulciņi

Ķekavas Mākslas skola dibināta 1995.gada 1.septembrī. Dibinātājs- Ķekavas pašvaldība. Skola atrodas Gaismas ielā 17, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Izglītības iestāde akreditēta līdz 2015.gadam. Realizē līdz 2018.gada 3.aprīlim licencētu profesionālās ievirzes izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla" ,kods 20V 211 00, īstenošanas ilgums- 8 gadi. Realizē arī interešu izglītības programmas pirmsskolas vecuma bērniem un skolas absolventiem

Kas tas ir – Ķekavas Mākslas skola?

Ķekavas Mākslas skola, kuras dibinātājs ir pašvaldība, atrodas Ķekavas kultūras nama ēkas austrumu korpusā, Gaismas ielā 17 un tikai 25 minūšu braucienā no Rīgas.

Skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kur bērni vecumā no 9-17 gadiem pēc mācībām vispārizglītojošā skolā apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu un keramiku, tekstilu un grafiku, darbu materiālā un mākslas valodas pamatus.

Ķekavas Mākslas skola dibināta 1995. gada 1. septembrī ar direktores I. Zālītes- Cērūzes neatlaidību un pašvaldības speciālista I. Briģa atbalstu. Bet tās pirmsākumi ir jau 1993. gada decembrī - kultūras nama mākslas pulciņā. Mākslas skola pirmoreiz akreditēta 1999. gadā uz sešiem gadiem.

Kas tas ir – Ķekavas Mākslas skola?

Tā ir vienreizēja iespēja veidot bērnu par brīvu, radošu personību, kurš spēj realizēt dažādas ieceres, spēj orientēties mākslas žanros un stilos.

Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kura ir uzņēmusies papildus rūpes šāda veida bērnu izglītošanā, apmaksājot pedagogu darba algas profesionālās ievirzes izglītības programmai vizuālajā mākslā.

Pasaulē ir prakse, ka mākslu un mūziku bērni mācās padziļināti dažādos pulciņos interešu izglītības statusā, kas pilnībā tiek finansēti no pašvaldībām un vecākiem.

Turpretī Latvijā ir 79 pašvaldību dibinātas mākslas skolas, kurās bērni apgūst mākslas nozares profesionālos mācību priekšmetus - zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, mākslas valodas pamatus un praktiskās mācības - darbs materiālā un plenērs.

Šo izglītību ir iespēja apgūt paralēli obligātajai pamatizglītībai pēc mācībām vispārizglītojošajā skolā.

Audzēkņi pēc Mākslas skolas beigšanas ir sagatavoti izglītības turpināšanai dažādās ar mākslu saistītās izglītības iestādēs, arī amatniecības specialitāšu iegūšanai, arhitektūras, interjera u.tml. vidējā izglītības līmeņa apguvei.

Mākslas skolas uzturēšana ir katras pašvaldības pārziņā atbilstoši izglītības programmas prasībām, bet vecāku līdzfinansējums tiek izlietots daudz un dažādu mācību materiālu, ko bērni izlieto mācību stundās ( papīrs, krāsas, audums, māls, utt.) iegādei.

Mākslas skola nav interešu pulciņš, bet gan konkrētas izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” (kods 20V 211 00) apguves mācību iestāde, kuru beidzot audzēknis izstrādā nobeiguma darbu katrā mācību priekšmetā un saņem valsts atzītu dokumentu - izglītības apliecību.

Pedagogu kolektīvs ir atbildīgs par licencētas mākslas izglītības programmas kvalitatīvu realizējumu, bet vecāki ir atbildīgi par sava bērna atrašanos mācību stundā noteiktā laikā un pašvaldības apstiprināto maksājumu veikšanu.

Ķekava ir pārbagāta ar dažādu interešu pulciņu nodarbību nodrošinājumu, bet ir jāizdara izvēle, jo bērns nevar vienlaicīgi atrasties Mākslas skolā, līnijdejās, vēderdejās, aerobikā, florbolā, basketbolā, mākslas vingrošanā, korī, dejošanā, teātrsportā, utt.

Vecāki parakstot izglītošanas līgumu ar skolu ir uzņēmušies atbildību par valsts finansējuma ieguldījuma atdevi sava bērna izglītošanā un skola ir atbildīga par realizējamās izglītības kvalitāti.

Ķekavas Mākslas skolas darbu 2005. gada aprīlī vērtēja Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisija:

1. Izglītības iestādes Nolikuma un darbības atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – labs.

2. Izglītības iestādes metodiskais un materiāli tehniskais nodrošinājums- pietiekams.

3. Izglītības programmas un tās īstenošanas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – labs.

Ķekavas Mākslas skolai akreditācija iegūta līdz 2015. gadam.

Ar 2006./2007. mācību gadu I kursā uzņemam audzēkņus vecumā no 9 gadiem ( 3. pamatskolas klase). Mācību ilgums būs 6 gadi, tātad Mākslas skolu absolvēs pamatskolas 8. klases audzēknis. Septītajā mācību gadā absolventiem būs iespēja padziļināti apgūt mācību priekšmetus, lai sekmīgāk iestātos vidējā mākslas izglītības līmenī.

Ko tad bērni mācās?

Audzēkņiem nedēļā ir 6 – 12 stundas, atkarībā no vecuma, kas saplānotas 3-4 reizes nedēļā:

Zīmēšana – mērķis apgūt zīmēšanas pamatiemaņas, paņēmienus un tehnikas. I kursā audzēknis sāk mācīties uzzīmēt redzamo objektu, ainavas, arhitektūru, veidot radošās iztēles zīmējumus, ornamentus, tad pamazām apgūst lineāro perspektīvu, apjomus, kontrastus, gaismēnas, siluetus, proporcijas, ģeometrisku figūru uzbūvi, izmantojot zīmuli, ogli, tušu , pasteļus, sangīnu. Skolas nobeiguma darbs – klusā daba (2 - 3 ģeometrisku priekšmetu grupa ar augļiem vai sadzīves priekšmetu grupa) grafīta tehnikā.

Gleznošana – mērķis apgūt gleznošanas tehnikas , paņēmienus, rosināt iztēli un fantāziju. Sākumā veido prasmes un iemaņas strādājot ar gleznošanas piederumiem (krāsām, otām) un apgūst krāsu mācību, gleznojot objektus, ainavas un radošās iztēles, noskaņu darbus, dabas formas, veidojot kopijas. Darbi top izmantojot gan mākslīgo apgaismojumu, gan dabīgo apgaismojumu parādot apjomus, formas, krāsu tonālās attiecības, materialitāti, strādājot ar guaša , akvareļa, akrila un eļļas krāsām. Nobeiguma darbs- klusā daba ar sadzīves priekšmetiem un augļiem akrila vai guaša tehnikā.

Kompozīcija – mērķis apgūt pamatprincipus dažādu elementu izvietošanā konkrētā darbā. Kompozīcijas uzbūves pamatelementu- punktu, līniju un laukumu ievietošana, izcelšana, grupēšana un savienošana, kas veido kontrastus, līdzsvaru, ritmu, kustību,noskaņu utt. Audzēknis mācās veikt grafiskus vingrinājumus , radošas iztēles uzdevumus, strādājot ar daudzveidīgiem materiāliem, darbarīkiem un tehnikām, veido divdimesiju un trīsdimensiju uzdevumus. Skolu beidzot veido grafisku kompozīciju.

Veidošana – mērķis attīstīt formas, plastikas, proporciju izjūtas iepazīstoties ar dažādiem materiāliem- mālu, ģipsi, porcelānu un attīstot tehniskās iemaņas. Uzsākot mācību programmu veido vienkāršas formas , tad iepazīstas ar formas stilizāciju, simetriju, cilni, trīsdimensiju darbu, figurālu kompozīciju cilnī un realizē materiālā noslēguma darbu.

Mākslas valodas pamati – mērķis apgūt vizuālās mākslas pamatjēdzienus un prast pielietot mākslas valodas pamatelementus un diskutēt, izmantojot mākslas nozares pamatterminoloģiju, analizējot mākslas darbus. Notiek iepazīšanās ar pirmatnējo mākslu, senās Ēģiptes un Grieķijas kultūru līdz pat mūsdienām, ar dažādu mākslinieku daiļradi, apmeklējot muzejus, galerijas, izstādes, mācoties analizēt mākslas darbu kompozīciju, sižetu, tehnikas un orientēties mākslas žanros un stilos un tuvāk iepazīties ar mākslu saistītajām profesijām, attīstot personīgo gaumi, spēju saprast mākslā notiekošo.

Paralēli šiem mācību priekšmetiem notiek arī praktiskās mācības dažādos materiālos, kuru piedāvājums veidots atbilstoši bērnu vecumam.

I – II kurss. Darbs materiālā. Iepazīšanās ar dažādiem materiāliem (papīru, stieplēm, audumu, dabas materiāliem, utt.), to īpašībām, iemaņu apgūšana- griezt, līmēt, krāsot, veidot kolāžas, telpiskus objektus.

I – III kurss. Keramika. Pamatiemaņu apguve sīkplastikas formu un trauku veidošanā, dažādu priekšmetu grupu veidošanā un apgleznošanas tehnikās.

III kurss. Grafika. Grafikas tehniku apguve - monotipija un linogriezums, jaukta tehnika, kuru iegūst strādājot ar oforta spiedi un veicot novilkumus.

IV – V kurss. Tekstils. Iepazīšanās ar tekstilmākslas nozarēm, apgūstot dažādas darba tehnikas, batikas pamatprincipus, karsto batiku, pamatiemaņas šūšanā un auduma apdrukā, mācoties veidot darba skici, pareizi pielietot auduma krāsu un faktūru darbā, mācoties variēt ar dažādām tekstila tehnikām un radīt savu autortehniku. Darba rezultāts - lakats, šalle, kaklasaite, dekors, spilvens, utt.

VI kurss. Datorgrafika. Apgūst pamatiemaņas darbam ar datorprogrammām Adobe Pfotoshop un Corel Draw. Audzēkņi mācās bilžu apstrādi, zīmējumu izveidi, veido brīvas kompozīcijas bukleta izstrādei un apsveikuma kartiņām.

Mācību prakse – plenērs. Norit 1-2 nedēļas vasarā, kur audzēkņi strādā brīvā dabā un nostiprina iegūtās zināšanas un iemaņas, veicot īstermiņa darbus skicējot un gleznojot.

Visu nepieciešamo mācību materiālu iegāde notiek centralizēti no audzēkņu vecāku veiktā līdzfinansējuma mēnesī Ls 10.

12 gadu laikā, kopš skolas dibināšanas 1995. gadā, skolu absolvējuši 107 audzēkņi, izglītību mākslas nozarē turpinājuši- 15 - viena ceturtā daļa. Tas ir labs rādītājs un gandarījums pedagoģiskajam kolektīvam. Pašlaik šie jaunieši izglītību turpina Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas dažādās nodaļās: modes, rokdarbu, vides, tekstila, keramikas, koka, stikla un Rīgas Amatniecības vidusskolas: reklāmas un Web dizaina nodaļās. Bet ne jau visi kļūs par māksliniekiem, arhitektiem utt. Tāds arī nav mūsu uzdevums. Bērni pilnveido sevi un no tā iegūst visi ķekavieši.

Mākslas skola realizē arī divu veidu interešu izglītību mākslā, pamatojoties uz iedzīvotāju pieprasījumu.

1. Sagatavošanas klases – bērniem vecumā no 7 - 8 gadiem; nodarbības divas reizes nedēļā 3 - 4 stundas. Pedagogu darba algu sedz pašvaldība no Rīgas rajona mērķdotācijas interešu izglītībai. Mācību materiālu centralizētu iegādi veic skola par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu mēnesī Ls 4.

2. Pirmsskolas grupas – bērniem vecumā no 4 - 6 gadiem, nodarbības pēc izvēles vienu vai divas reizes nedēļā. Šīs grupas pilnībā ir pašapmaksas un mācību maksa mēnesī ir atkarīga no tā vai nodarbības apmeklē vienu reizi (Ls 7,50) vai divas reizes (Ls 15,00) nedēļā, no šīs naudas tiek segtas pedagogu darba algas, darba devēja sociālais nodoklis un mācību materiālu iegāde.

Ir jūtams arvien lielāks pieprasījums pēc interešu izglītības, bet, diemžēl, telpu trūkuma dēļ šo grupu kapacitāte ir ierobežota. Šī problēma ir saasinājusies vēl vairāk, kopš Ķekavā visi vispārizglītojošās skolas bērni mācās vienā maiņā, jo Mākslas skolā ir 6 mācību telpas, bet skolā mācās 110 audzēkņi, sagatavošanā - 75 un pirmskolā 30 audzēkņi.

Cik Mākslas skola tērē?

Ķekavas Mākslas skola ir Latvijas labāko mākslas skolu skaitā, kas ik gadu skolas vadības un pašvaldības sadarbības rezultātā, tiek sakārtota atbilstoši mūsdienu prasībām, primāro vietu ierādot mācību procesa pilnveidošanai un skolas vides izveidošanai.

Salīdzinot pēdējo septiņu gadu Ķekavas pašvaldības apstiprināto budžetu izglītībai ar Ķekavas Mākslas skolas budžetu- procentuāli tas ir ļoti mazs. No kopējā izglītības budžeta 2000. g. – 2,7%; 2001.g. – 4,4%; 2002.g.– 5,2 %; 2003.g. – 4,8%; 2004.g. – 5,6 %; 2005.g. – 4,1 %; 2006.g. – 5 %.

Ķekavas Mākslas skolas izdevumi starp pašvaldības sešām izglītības iestādēm ir vismazākie. Pēdējo trīs gadu skolas budžeta izdevumu daļa procentuāli veidojas šādi: 60-62 % sastāda pašvaldības finansējums (skolas uzturēšana un tehniskā personāla un sagatavošanas klašu pedagogu darba algas un darba devēja sociālie nodokļi), 30-31% valsts mērķdotācija pedagogu darba algām un darba devēju soc. nodokļiem, 7-10 % vecāku līdzfinansējums un mācību maksas. Skolas finansējuma izlietojumu nosaka Izglītības likums.

Kur tad palika pašvaldības naudiņa?

Vasarās no 2002. – 2004. gadam tika veikts skolas kapitālais remonts ,to sadalot trīs posmos. Tika mainīts telpu plānojums, no jauna izbūvētas mācību klases, tualetes, ielikti jauni logi, pilnībā nomainīta zemapmetuma instalācija un gandrīz visa santehnika, ievelkot jaunus ūdensvadus, nomainīts arī grīdas segums, visi apgaismes ķermeņi, labiekārtotas telpas, nodrošinātas bērniem nepieciešamās higiēnas prasības, ievilkta ugunsdrošības un apsardzes signalizācija un iekārtota izstāžu zāle, kas kalpo visu iedzīvotāju vajadzībām.

Skolas telpas paplašinātas no 200 līdz 488 m2 (telpu iznomāšanas līgums ar VAS „Latvijas Pasts” noslēgts līdz 2011. gadam par 177m2). Skola trīs gadu laikā pilnībā izremontēta par Ls 37000 un labiekārtota par Ls 4520.

Kāds no skolas labums?

Skolas kolektīvs ir gandarīts par desmit gados paveikto un audzēkņu vecāki par šādas izglītības ieguves iespējām saviem bērniem, jo kādreiz tas bija tikai sapnis.

Prieks par Ķekavas bērnu saturīgi pavadīto brīvo laiku. Prieks par bērnu darbu izstādēm pašvaldības gaiteņos un citās iestādēs. Prieks par Ķekavas Mākslas skolas ikgadējiem kalendāriem.

Lepnums par vēl vienu sakārtotu vietu Ķekavā. Droši var teikt – Ķekava ir tā vieta, kur bērni veidos jaunu vispusīgi izglītotu kultūras cilvēku slāni.

Un, varbūt, mūsu novadnieka, mākslinieka Edgara Ozoliņa vārdam blakus kādreiz būs arī Ķekavas Mākslas skolas absolventu vārdi. Un varbūt arī Ķekavā (pagastā, novadā vai pilsētā) kādreiz būs galvenais mākslinieks un mēs dzīvosim harmoniski sakārtotā vidē ar savdabīgu, tikai Ķekavai raksturīgu, māksliniecisko seju. Varbūt ...

Direktore Inga Zālīte-Cērūze 2006.g.


Jaunākās ziņas

Thumb_zile_ozolina

Vizuālās mākslas žurnālā saruna ar Zīli Ozoliņu-Šneideri

13.02.2017 | Laura Mozule

Vizuālās mākslas žurnālā “Studija” intervija ar Ķekavas Mākslas skolas direktora vietnieci mācību darbā, Labākā skolotāja 2016 balvas ieguvēju Zīli Ozoliņu-Šneide... Lasīt vairāk

Thumb_img_4988

Ja man būtu tālvadības gaisa kuģis..

10.03.2015 | Alise Patmalniece

3. martā  Ķekavas Mākslas skolas audzēkņi Krišjānis Šteinfelds, Matīss Bērziņš, Līna Valijeva, Kārlis Knospiņš, Mariss Zušs, Mārtiņš Ikerts (izstādē p... Lasīt vairāk