Berries

Katlakalna bibliotēkas lietošanas noteikumi

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu Nr.6.2 (protokols Nr.12)

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka Ķekavas novada Katlakalna bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) krājumos esošo grāmatu un citu materiālu lietošanas kārtību, Bibliotēkā pieejamo pakalpojumu izmantošanas kārtību.

2.Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina personu bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu, kuras bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības bez ierobežojumiem izmantot visiem Ķekavas novada iedzīvotājiem.

3.Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, Bibliotēkas nolikums, Bibliotēkas lietošanas noteikumi un citi normatīvie tiesību akti.

 4.Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un  apstiprina Ķekavas novada dome.

5.Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

 II. Lietotāju reģistrācija

6. Bibliotēkas lietotājs (turpmāk - lietotājs) ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.

7. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu.

8.Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē vecāki, vai tiem pielīdzinātas personas, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, kā arī aizpildot rakstveida piekrišanu (galvojumu).

9. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

10. Pēc reģistrācijas lietotājs ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazīstināts ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot.

11. Pēc reģistrācijas  lietotājs iegūst  tiesības izmantot Bibliotēkas krājumā esošos informācijas        avotus un pakalpojumus.

12.Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Lasītāja karte. Bibliotēkas Lasītāja karti var izmantot tikai tās īpašnieks.

13. Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu.

14. Kontaktinformācijas ( dzīvesvietas adreses, tālruņa numura, e-pasta adreses) maiņas gadījumā lietotājam par izmaiņām jāpaziņo, ierodoties Bibliotēkā, telefoniski vai elektroniski. Mainot vārdu vai uzvārdu,  lietotājam par izmaiņām jāpaziņo, ierodoties Bibliotēkā un uzrādot šo faktu apliecinošu dokumentu.

III. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas kārtība

15. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

16. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:

16.1. bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu) publiska pieejamība, iekārtu un aprīkojuma izmantošana;

16.2. lietotāju reģistrācija, Bibliotēkas lasītāja kartes izsniegšana, konsultācijas par Bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;

16.3.grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas Bibliotēkā;

16.4.informācijas meklējumsistēmu un datubāzu izmantošana, bibliotekāro,bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

16.5.bibliotēkas, lasīšanas un literatūru popularizējoši pasākumi;

16.6. bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Latvijas bibliotēkām (SBA);

16.7. citi pakalpojumi budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros.

17. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu pielikumā Nr.1.

18. Maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Ķekavas novada dome. Maksas pakalpojumu veidi un cenas norādīti šo noteikumu pielikumā Nr.2.

19. Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 iespieddarbus vai citus dokumentus.

20.Bibliotēkā  līdzņemšanai izsniegto grāmatu un citu informācijas nesēju  lietošanas termiņš ir 14 dienas.

21. Ja izsniegtās grāmatas vai citi informācijas nesēji nav jaunieguvumi vai tos nepieprasa vai nav rezervējis cits lietotājs, lietošanas termiņu iespējams pagarināt, ierodoties Bibliotēkā, informējot telefoniski vai elektroniski.  Par izdevumu nodošanas termiņu neievērošanu iekasē  kavējuma naudu, kuras apmērs norādīts šo noteikumu pielikumā Nr.2. Lietotājiem līdz kavējumua naudas samaksai ir liegta iespēja saņemt Bibliotēkā grāmatas un citus informācijas nesējus līdzņemšanai.

22. Iespieddarbus un citu materiālu izsniegšana/saņemšana tiek reģistrēta automatizēti Bibliotēkas informācijas sistēmas datubāzē.

23.Starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus drīkst izmantot tikai uz vietas Bibliotēkā.

IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības

24. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likuma 23.pantā noteikto Bibliotēkas lietotāja pmattiesību ievērošanu.

25. Saskaņā ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem lietotājam ir tiesības:

25.1.brīvi, bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu, informācijas meklējumsistēmas un datubāzes;

25.2. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājuma sastāvu, pakalpojumiem un bibliotēkas izmantošanas iespējām;

25.3. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus (vai to kopijas) no Bibliotēkas krājuma vai pasūtīt tos starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā no citu Latvijas bibliotēku krājumiem;

25.4. izmantot Bibliotēkas sniegtos bezmaksas un maksas pakalpojumus;

25.5. uzrādot Lasītāja karti, bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus, biroja programmatūru, datubāzes;

25.6.piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā, bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā, iesniegt priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu Bibliotēkas vadītājam.

26. Lietotājiem ir tiesības uz iespieddarbu un citu dokumentu rezervēšanu noteiktā kārtībā.

27. Lietotājiem ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus mājās Bibliotēkai piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros, ja lietotājam ir kustību, redzes vai citi funkcionālie traucējumi; pakalpojums lietotājam jāpiesaka, iesniedzot pieteikumu par Bibliotēkas pakalpojumu saņemšanu dzīvesvietā vai par grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšanu  Lietotāja pieteikumā norādītajai uzticības personai; šādos gadījumos izsniegto grāmatu un citu informācijas nesēju lietošanas termiņš ir viens mēnesis.

28.Bibliotēkas lietotājiem ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus. Ziņas par lietotāja izmantotajiem dokumentiem un informāciju ir konfidenciālas.

V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi

29. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

30. Apmeklējot Bibliotēku, uzrādīt Bibliotēkas Lasītāja karti.

31.Saņemtos iespieddarbus vai citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā.  

32. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.

33.Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem.

34.Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot bibliotekāram.

35.Saudzēt Bibliotēkas izmantojamo datortehniku, Bibliotēkas inventāru un iekārtas. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

36.Nozaudētos, vai lietotāja sabojātos Bibliotēkas izdevumus, lietotājiem jāaizstāj ar identiskiem vai Bibliotēkas atzītiem satura un cenā līdzvērtīgiem izdevumiem. To vērtību nosaka pēc Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām.

37. Bibliotēkā ievērot klusumu, netraucēt citus apmeklētājus, neizmantot mobilos tālruņus.

38. Lietotāji, kuri neievēro Bibliotēkas likumā un citos normatīvajos aktos, Bibliotēkas nolikumā, kā arī Bibliotēkas lietošanas noteikumos noteikto, kā arī trokšņo, izmanto mobilos tālruņus telpās (vietās), kuras apzīmētas ar īpašu informatīvu norādi (piktogramma ar pārsvītrotu mobilā tālruņa aparātu), traucē darbu citiem apmeklētājiem vai bibliotekāram, lieto pārtiku un dzērienus pie Bibliotēkas krājuma, datoriem un biroja tehnikas, atrodas Bibliotēkā alkohola reibumā, narkotisko un neatļautu psihotropo vielu ietekmē, neievēro higiēnas normas, ieved vai ienes Bibliotēkā dzīvniekus, bojā Bibliotēkas inventāru un krājumu, var tikt izraidīti no Bibliotēkas telpām un viņiem var tikt liegts izmantot Bibliotēkas pakalpojumus uz laiku līdz vienam gadam. 

Sēdes vadītājs:                                            V.Variks

Pielikums Nr.1

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas

resursu publiskas izmantošanas kārtība Katlakalna bibliotēkā

1.Pirms datora lietošanas lietotājam ir jāreģistrējas pie bibliotekāra noteikta datora un programmu lietošanai, kā arī laika uzskaitei.

2. Interneta vai biroja programmu lietošanai jāuzrāda lasītāja karte.

3. Bezmaksas interneta pakalpojumam laiku var rezervēt ne ilgāk kā vienu stundu dienā. Ja lietotājs vēlas darbu turpināt un ir brīvs dators, ar bibliotekāra atļauju viņš var turpināt strādāt ar datoru līdz bibliotekāra tālākajiem norādījumiem. Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku, piesakoties iepriekš, atnākot uz Bibliotēku vai pa telefonu 67938631.Spēles un izklaides rakstura tīmekļa vietnes var izmantot līdz 30 minūtēm vienā apmeklējuma dienā. Ja lietotājs no sava rezervētā laika sākumā nokavē vairāk kā 15 minūtes, rezervētais laiks tiek anulēts un atvēlēts citam lietotājam.

4. Ieslēgt un izslēgt datorus ir tiesīgs tikai bibliotekārs.

5.Lietotājs nedrīkst uzsākt vai turpināt darbu ar citu Bibliotēkas datoru, nesaskaņojot to ar bibliotekāru.

6.Strādājot ar attiecīgo datoru, lietotājs nav tiesīgas pārsniegt viņam rezervēto laika limitu.

7.Lietotājam atļauts saglabāt datnes (failus) cietajā diskā  tikai ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu. Bibliotēka neatbild par saglabāto datņu drošību un konfidencialitāti. Lietotāja saglabātās datnes būs pieejamas jebkuram lietotājam un var tikt izdzēstas bez jebkāda brīdinājuma. Ja lietotājam saglabātās datnes vairs nav vajadzīgas, lietotājam tās ir jāizdzēš.

8.Lietotājs drīkst  izmantot jebkurus elektroniskās informācijas nesējus. Visiem elektroniskās informācijas nesējiem jābūt labā tehniskā stāvoklī un par to lietošanu jāinformē Bibliotēkas darbinieks.

9. Bibliotēkā skenēšanu un drukāšanu no datora pēc Lietotāja pieprasījuma veic bibliotekārs. Maksa par saņemtajiem pakalpojumiem tiek noteikta Ķekavas novada domes  noteiktajā apmērā.

10. Izmantojot Bibliotēkas datoru, lietotājam aizliegts:

    10.1 veikt jebkāda veida instalācijas ( programmas, spēles u.c.)

    10.2 mainīt datora konfigurāciju, t.sk. programmas saskarnes (izskata , ,,karsto taustiņu’’ u.c.) iestatījumus;

    10.3 mainīt fonta izmērus interneta pārlūkprogrammā, ja, beidzot darbu ar datoru, lietotājs tos nenomainīs atpakaļ uz standarta izmēru;

    10.4   atvienot vai pievienot vadus datoram un tā perifērijai, izņemot vadus, kas nepieciešami zibatmiņas, pārnēsājamo cieto disku vai austiņu pievienošanai.

 11. Lietotājs nedrīkst izmantot datoru masu reklāmas vēstuļu vai mēstuļu izsūtīšanai.

 12. Lietotājs, lietojot datorus un tīklus, nedrīkst iegūt, radīt vai izplatīt informāciju, kas:

              12.1  ataino vardarbību un agresiju;

              12.2  veicina pornogrāfiska rakstura materiālu apriti;

              12.3  veicina atkarību izraisošu vielu ( narkotiku, alkohola, tabakas izstrādājumus) lietošanu;

              12.4  mudina uz azartspēlēm;

              12.5  satur agresīvu valodu vai necenzētus vārdus;

              12.6  ļaunprātīgi izmanto bērnu uzticēšanos vai pieredzes trūkumu;

              12.7  reklamē vai piedāvā seksuāla rakstura pakalpojumus u.c.

13.  Programmatūras problēmsituāciju un datora tehnisku bojājumu gadījumā, bibliotekāram ir tiesības īslaicīgi pārtraukt lietotāja darbu.

14.  Par jebkuriem programmu vai datoru mehāniskiem bojājumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā, lietotājs sedz visus ar šo bojājumu novēršanu saistītos izdevumus.

15.  Ja lietotājam ir jautājumi par datoru lietošanu, viņam jāvēršas pie bibliotekāra.

16.   Par datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās izmantošanas kārtības neievērošanu var tikt ierobežota vai pārtraukta datoru izmantošana.

 

Sēdes vadītājs:                                                         V.Variks

 Pielikums Nr.2

Katlakalna bibliotēkas maksas pakalpojumi

Pakalpojums

Daudzums

Cena bez PVN EUR

Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie pakalpojumi*

   

Kopiju izgatavošana:

 

 

A4 formāta

1 lpp.

0,07

A4 formāta

1 lapa no abām pusēm

0,10

A3 formāta

1 lpp.

0,14

A3 formāta

1 lapa no abām pusēm

0,17

Izdruka

 

 

Melnbalta teksta izdruka            

1 lpp.              

0.09

Melnbalta attēla izdruka             

1 lpp.               

0.14

Krāsainā teksta izdruka 

1 lpp.              

0.23

Krāsaina attēla izdruka

1/4 lpp.              

0,17

Krāsaina attēla izdruka

1/2 lpp.              

0,36

Krāsaina attēla izdruka

3/4 lpp.              

0,53

Krāsaina attēla izdruka

1 lpp.              

0,71

Skenēšana

 

 

Attēla un teksta skenēšana A4 formātā

1 lpp.

0,23

Faksa nosūtīšana

   

Rīgas un Pierīgas reģiona robežās

1 lpp.

0,23

Republikas robežās

1 lpp. 0,46

uz ārvalstīm

1 lpp. 1,18

Faksa saņemšana

   

Faksa saņemšana

1 lpp. 0,14

Citi maksājumi **

   

Par izsniegto grāmatu un/vai citu informācijas nesēju lietošanu ilgāk par noteikto laiku Lietotājs maksā kavējuma naudu par katru vienību par katru nokavēto dienu (saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem).

1 gab. 0,03

*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta e) apakšpunktu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

** Neatbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta 2.punkta terminam – ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā atlīdzība.

        Sēdes vadītājs:                                 V.Variks