Berries
« Atpakaļ

Ķekavas māmiņu klubs

Я являюсь членом

Ķekava

Interešu klubi

Biedrība "Ķekavas māmiņu klubs" ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2012.gada 09.maijā. Biedrības vadība tiek organizēta atbilstoši LR likumdošanai un normatīvajiem aktiem, saskaņā ar ko biedrības augstākā institūcija ir biedru kopsapulce. Biedru kopsapulces kompetencē ir lēmumu pieņemšana, grozījumu izdarīšana statūtos un citi jautājumi, kas noteikti likumdošanā un statūtos. Biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, vai citos

likumdošanā statūtos noteiktos gadījumos. Biedrības darbu vada un organizē valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem. Valde darbojas saskaņā ar LR likumdošanu un statūtiem.

Biedrības darbības mērķi ir:

• Sekmēt bērniem un ģimenēm draudzīgas vides izveidi Ķekavas novadā;

• Veicināt sieviešu sociālo un ekonomisko aktivitāti;

• Veicināt bērnu un jauniešu sociālo un sabiedrisko aktivitāti;

• Veicināt Ķekavas novada daudzpusīgu attīstību, izmantojot visus pieejamos resursus;

• Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, paaugstināt izglītības līmeni, rosinot sabiedrību meklēt jaunas iespējas;

• Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu;

• Apzināt un risināt vietējo iedzīvotāju vēlmes un problēmas, veicināt viņu aktīvāku darbību, kas sekmētu novada attīstību un iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos, aktivizēt uzņēmējdarbību novadā, piesaistot pašvaldības finansējumu un dažādu nozaru speciālistus;

• Radīt iespējas gūt dažāda veida informāciju un veicināt regulāru un sistemātisku tās apriti;

• Piedāvāt dažādas iespējas veselīga dzīvesveida veicināšanai;

• Organizēt un iesaistīt vietējos iedzīvotājus labdarības pasākumos, iesaistīt brīvprātīgos sociālās palīdzības sniegšanā;

• Veicināt sakoptas apkārtējās vides veidošanu vietējā teritorijā;

• Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.


Последние новости