Berries

Baložu bibliotēkas projekti

Lai bibliotēka būtu mūsdienīgi aprīkota un attīstītos, nepietiek vien ar domes atbalstu. Vairākus gadus Baložu bibliotēka raksta projektus un piedalās konkursos.  Sākot no 2002. gada ik gadu bibliotēkas projektus grāmatu iegādei ir atbalstījis Kultūrkapitāla fonds (KKF), tā papildinot bibliotēkas krājumu ar daudzām vērtīgām grāmatām.

No 2002.gada bibliotēka piedalās KKF programmā „Bērnu žūrija”, iegūstot vērtīgas bērnu grāmatas un veicinot lasīšanu. Bibliotēka ir iesaistījusies arī KKF organizētajā programmā bērniem „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”. Tās ietvaros 2-3 gadīgi bērni un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar bibliotēku un grāmatu lasīšanu, bērnam tiek uzdāvināta grāmatiņa. Šo projektu turpinām ar savu finasējumu. 

2003.gadā  projekta Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēma (VVBIS) pilotprojektu konkursā atbalstu ieguva projekts „Informacionālo procesu sakārtošana Rīgas rajona publiskajās bibliotēkās”, kura realizācijas rezultātā uzsāka Rīgas rajona bibliotēku informācijas tīkla izveidi un Baložu pilsētas bibliotēka ieguva 2 jaunus jaudīgus datorus ar nepieciešamo programmatūru.

2004.g. Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas (KIS) atbalstīja bibliotēkā izstrādāto projektu "Elektroniskie pakalpojumi bērniem Baložu pilsētas un Baložu vidusskolas bibliotēkās", kā rezultātā bibliotēka ieguva 3, bet skolas bibliotēka - 1 datoru bērnu informācijas vajadzībām. Projekta ietvaros bibliotēkā tika apmācīti 550 skolēni  darbam ar internetu un bibliotēkas elektronisko katalogu.

2005.g. martā V/A Kultūras informācijas sistēmas projekta Gaismas tīkls ietvaros Baložu bibliotēkas lietošanā nodeva 4 jaunus datorus , bet 2006.g. sākumā vēl divus.

Pateicoties Latvijas valsts un Bila&Melindas Geitsu fonda finansējumam, Latvijas publiskajās bibliotēkās tika realizēts bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls”. Tā rezultātā Baložu pilsētas bibliotēkā 2008.gadā tika uzlabots interneta pieslēguma ātrums un nodrošināta bezvadu piekļuve internetam, uzstādīti 5 jauni datori, kā arī apmācīts personāls.

Ar KIS un valsts atbalstu apmācīti visi bibliotēkas darbinieki darbam ar datoriem, internetu, BIS ALISI; vienai darbiniecei tika apmaksātas studijas LU maģistratūrā.

 2011.g. Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras (ĶNKA) izstrādāto projektu "Baložu bibliotēkas aprīkojuma iegāde un sabiedriskā atbalsta centra izveide Doles Tautas namā". Apstiprinātā projekta mērķis, kas attiecas uz BPB, ir aprīkojuma iegāde bibliotēkai, lai veicinātu Baložu pilsētas kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un popularizēšanu. Projekta rezultātā bibliotēka ieguva nepieciešamo aprīkojumu: datoru, skeneri, projektoru, ekrānu, mobilos stendus un informācijas turētājus.

 Šobrīd pateicoties dažādu projektu un valsts atbalstam mūsu bibliotēka ir pilnībā datorizēta. Bibliotēkā ir ne vien datori un internets, bet arī cita nepieciešamā tehnika: kopētāji, printeri, skeneri, multifunkcionālā iekārta, projektors. Bibliotēka ir kļuvusi par modernu informācijas ieguves vietu.

No 2013.gada Baložu bibliotēka ir iesaistījusies UNESCO LNK projektā „Stāstu bibliotēkas”. Šī projekta ietvaros bibliotēkā ik gadu tiek organizēti vairāki nozīmīgi stāstniecības pasākumi.

No 2015.gada Baložu bibliotēka var iepriecināt mazos trīsgadniekus, piedaloties projektā "Grāmatu starts". Tā ir LNB Bērnu literatūras centra veidota lasīšanas veicināšanas programma pirmsskolas vecuma bērniem. Īpaši organizētās nodarbībās Pūčulēns iepazīstina bērnus ar bibliotēku, grāmatām, noslēgumā katru bērnu apdāvina ar īpaši veidotu pūču komplektiņu – mugursomu, lasāmgrāmatu, mīļlietiņu un noderīgu materiālu vecākiem par lasīšanu.