Berries

Mīļmantiņa

19.novembris - 15.janvāris, Ķekavas kultūras namā

Rokdarbi

First_page_milmantina_int-01

APSTIPRINĀTS:__________________

Ķekavas pagasta kultūras centra

direktore V.Ozoliņa

2019.gada 15.novembrī

 

 

NOLIKUMS

 

 1. Konkursa mērķis

  1. Veicināt interesi par rokdarbiem.

  2. Piesaistīt dažādu paaudžu , jaunus dalībniekus rokdarbu nozarei.

  3. Dot uzdevumu saturīgai brīvā laika izmantošanai, iesaistoties visai ģimenei.

  4. Stiprināt un popularizēt  ģimeņu tradīcijas.

    

 2. Konkursa uzdevums un dalībnieki

  1. Izmantojot jebkādas rokdarbu tehnikas un materiālus, izgatavot savas ģimenes  “Mīļmantiņu”, dodot tai vārdu un sacerot stāstu par tās lomu ģimenē.

   / piemēram : “Miega pele” vai “Sapņu lācis”, “Konfekšu rūķis”

   vai varbūt “ Niķu pods” u.t.t./

  2. Darbu konkursam kopā gatavo visi ģimenes locekļi bez vecuma ierobežojumiem.

    

 3. Pieteikšanās  un darbu iesniegšanas kārtība

  1. Par dalību konkursā jāiesūta pieteikums organizatoriem  nosūtot e-pastā

   vai iesniedzot kultūras namā pie  dežuranta līdz 2019. gada 31.decembrim, 

   tajā norādot ziņas par savu ģimeni, īsu Mīļmantiņas aprakstu un  saziņas iespējas ar pieteicēju/ e-pastu, telefona numuru/.

  2. Sagatavotos darbus un stāstus līdz 2020.gada 15.janvārim dalībniekiem jāiesniedz  organizatoram kultūras nama amatu darbnīcā -

   trešdienās no plkst. 14.00 – 17.00 vai ceturtdienās no plkst.16.00- 19.00

   vai pie kultūras nama dežuranta  / telef. 29479576 /

   žūrijas izvērtēšanai, kopējas izstādes un noslēguma pasākuma sagatavošanai .

    

 4. Konkursu organizē  un vērtē

  1. Organizē Ķekavas kultūras nama rokdarbu pulciņš “Labieši”

   Kontakti :  Daira Maldere, e-pasts: d.maldere@inbox.lv,telef. 29673997

                              Andra Gribuste,  e-pasts : andra.gribuste@kekava.lv, telef. 29259799

   4.2. Organizatori apkopo darbus un stāstus.

   4.3. Organizatori izveido žūriju darbu novērtēšanai- triju nozares speciālistu sastāvā.

       4.3.1. Darbu vērtēšanas kritēriji – radošums, tehniskais izpildījums un kvalitāte.

        4.3.2. Konkursa galvenā balva – žurnāla “Praktiskie rokdarbi” abonements,

                  divas  veicināšanas balvas un pārsteigumi.

    

         5.   Konkursa  noslēguma pasākums

   5.1.  Organizatori sagatavo konkursa noslēguma pasākumu  2020.gada 1.februārī

            kurā aicināti piedalīties  visi konkursā iesaistītie.

   5.2. Sagatavota  konkursa darbu izstāde.

   5.3. Notiek  Mīļmantiņu stāstu teatrāli lasījumi.

   5.4. Konkursa apbalvošana.

    

        6.  Vispārīgie jautājumi

                 6.1. Dalībnieks piekrīt nolikumā teiktajam un tam, ka gan darbs, gan pasākums tiks 

                        fotografēts un publiskots.

                 6.2. Iesniegtie darbi tiek uzglabāti Ķekavas kultūras namā līdz pasākuma beigām.

 

Komentāri